90-lecie oddziału PTTK w Grudziądzu - 24.11.2012

Dawno temu, Święty Augustyn z Hippony powiedział:
„Świat jest wspaniałą książką, z której Ci, co nigdy nie oddalili się od swojego domu, przeczytali tylko jedną stronę”.

W dniu 19 listopada 1922 roku z inicjatywy kapelana grudziądzkiego garnizonu ks. ppłk Władysława Łęgi po-wstał w Grudziądzu Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego.
Zgodnie z art.1 pkt. 1 Statutu PTTK Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, zwane dalej PTTK, powstałe w 1950 roku z utworzonego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego, przekształconego w 1920 roku w Polskie Towarzystwo Tatrzańskie oraz utworzonego w 1906 roku Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, jest spadkobiercą tradycji i dorobku ideowego, a także następcą prawnym majątku tych Towarzystw.
Dlatego też w roku 2012, noszący imię ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi grudziądzki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego obchodzi Jubileusz 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno - krajoznawczej.

W roku 2012 wszystkie imprezy turystyczne, krajoznawcze i na orientacje organizowane były z uwzględnieniem Jubileuszu. W regulaminach tych imprez znalazł się zapis mówiący, że grudziądzki Oddział PTTK obchodzi w tym roku Jubileusz 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej.
Ponadto w Kalendarzu Imprez 2012 Zarząd Oddziału ujął szereg przedsięwzięć wpisujących się w ten Jubileusz.
I tak we współpracy z Muzeum im. ks. Władysława Łęgi podjęto kroki zmierzające do odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej 100 rocznicy urodzin założyciela Oddziału PTTK w Grudziądzu oraz kierownika grudziądzkiego Muzeum - Józefa Błachnio, a także 90-lecia zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w naszym mieście. Zespół w składzie Małgorzata Kurzyńska, Jan Kamiński, Tadeusz Rauchfleisz i Krzysztof Czerepowicki, a także artysta plastyk Ryszard Kaczor spowodował, że w dniu 24 listopada 2012 roku w spichrzu nr 9 została odsłonięta ta tablica.
W dniach 17 i 18 listopada 2012 roku Oddziałowa Ko-misja Krajoznawcza i Ochrony Przyrody zorganizowała ko-lejną VI już wycieczkę z cyklu „Warszawa da się lubić” połączoną z udziałem w mszy świętej w intencji patrona Oddziału ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi odprawionej w kościele p.w. Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych na warszawskiej Chomiczówce. Po mszy świętej uczestnicy wycieczki złożyli kwiaty i zapalili znicz pod tablicą memoratywną księdza Władysława Łęgi znajdująca się w tamtejszej kaplicy PTTK.
W dniu 23 listopada delegacja Zarządu Oddziału udała się do Sopotu. Tu bowiem na cmentarzu przy ulicy Malczewskiego znajduje się grób patrona Oddziału - ks. dr. Władysława Łęgi, na którym złożono wiązankę kwiatów i zapalono znicze. 
Kulminacja obchodów zaplanowana została na 24 listopada. W tym dniu bowiem miały miejsce trzy przedsięwzięcia wpisujące się w Jubileusz.
I tak w gmachu głównym Muzeum przeprowadzona została sesja poświęcona życiu i działalności Józefa Błachnio oraz 90-leciu powołania Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Grudziądzu. Prelegentami byli Pani Anna Wajler z grudziądzkiego Muzeum, syn Józefa Błachnio - Wiesław oraz prezes Zarządu Oddziału PTTK w Grudziądzu - Krzysztof Czerepowicki.
Następnie w spichrzu nr 9 nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej 100 rocznicę urodzin Józefa Błachnio oraz 90-lecie zorganizowanej działalności turystyczno-krajoznawczej w Grudziądzu. Odsłonięcia tablicy dokonali Pani Małgorzata Kurzyńska - dyrektor grudziądzkiego Muzeum, Wiesław Błachnio i Krzysztof Czerepowicki. Przy tablicy asystę honorową stanowili przewodnicy z Koła Przewodników Turystycznych PTTK noszącego imię Józefa Błachnio.
Po uroczystościach w muzeum delegacja Koła Prze-wodników Turystycznych PTTK odwiedziła znajdujący się na grudziądzkim cmentarzu grób swojego patrona - Józefa Błachnio. Złożono na nim wiązankę kwiatów i zapalono tradycyjnie znicze.
Wreszcie o godzinie 16.00 w Klubie Centrum Szkolenia Logistyki im. Kazimierza I Odnowiciela odbyły się uroczystości podsumowujące Jubileusz oraz rok turystyczny w Grudziądzu. Na uroczystościach zjawili się grudziądzcy parlamentarzyści - senator Michał Wojtczak i posłowie Janusz dzięcioł i Tomasz Szymański. Wojewodę Kujawsko-Pomorską reprezentował Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego - Andrzej Baranowski, marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego reprezentowali Wiesław Żurawski i Janusz Kołodziejski. Władze samorządowe miasta reprezentował wiceprezydent  miasta - Przemysław Ślusarski, a powiatu Starosta Grudziądzki - Marek Szczepanowski. Licznie reprezentowane były ściśle współpracujące z Oddziałem PTTK grudziądzkie jednostki wojskowe. W trakcie spotkania w uroczysty sposób podsumowano kolejny rok działalności kół i klubów wchodzących w skład grudziądzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, a także podziękowano członkom Towarzystwa poprzez wręczenie wyróżnień za społeczną działalność, za poświęcenie własnego czasu naszej organizacji. Między innymi Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał Złoty i dwa Srebrne Krzyże Zasługi, a Marszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego za całokształt działań na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz promocji województwa wyróżnił Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu MEDALEM „UNITAS DURAT PALATINATUS CUIAVIANO-POMERANIENSIS”. Były oczywiście również wyróżnienia organizacyjne.

 

LISTA WYRÓŻNIONYCH

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi położone w działalności turystyczno - krajoznawczej oraz za szczególne zaangażowanie w krzewienie aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie turystyki wśród młodzieży szkolnej nadał:
„ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI” 

 • Jerzemu Kondkowi

„SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI”

 • Grzegorzowi Rakowieckimu
 • Wiesławowi Zarębie


Minister Sportu i Turystyki
za długoletnią działalność turystyczno-krajoznawczą na terenie naszego miasta na wniosek Zarządu Oddziału PTTK wyróżniła ODZNAKĄ HONOROWĄ „ZA ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”:

 • Zbigniewa  Grabowskiego

Wyróżnienie zostało wręczone podczas Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, które odbyły się 22 października w Ciechocinku.

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego za działalność społeczną na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wyróżnił Listem gratulacyjnym:

 • Krzysztofa Czerepowickiego
 • Reginę Dubilis-Krużyńską
 • Ryszarda Fierka
 • Jana Kamińskiego
 • Henryka Pasika
 • Wiesława Zarębę
 • Wiesława Żurawskiego

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wyróżnił Oddział:

 • medalem „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis”.


Zarząd Główny PTTK wyróżnił:
MEDALEM PTTK „ZA POMOC I WSPÓŁPRACĘ”

 • Nadleśnictwo Dąbrowa
 • Nadleśnictwo Jamy
 • Nadleśnictwo Osie
 • Panią Sabinę Topij-Brylińską - dyrektor Zespołu Szkół we Wroniu
 • Pana Jana Biegniewskiego - prezesa spółki „Argo-Wronie”

Dwa ostatnie wyróżnienia zostały wręczone podczas XXXVI Ogólnopolskiego Zlotu Turystów Kolarzy „Jesień Kolarska” we Wroniu, w dniu 30 września br.

ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK

 • Jana Kamińskiego

SREBRNĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK:

 • Monikę Nikołajew-Banaszewską
 • Beatę Chodziutko-Furso
 • Michała Banaszewskiego
 • Klub Imprez na Orientację PTTK nr 20 „Ekoton”

ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WSRÓD MŁODZIEŻY” w stopniu ZŁOTYM

 • Piotra Mrozińskiego

ODZNAKĄ „ZASŁUŻONY W PRACY PTTK WŚRÓD MŁODZIEŻY” w stopniu SREBRNYM

 • Edytę Ogonowską
 • Krzysztofa Furso


Godnością ZASŁUŻONEGO PRZEWODNIKA PTTK

 • Wiesława Błachnio


DYPLOMEM PTTK

 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 71 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu;
 • Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne PTTK nr 83 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Grudziądzu;
 • Macieja Wiśniewskiego
 • Dorotę Chylińską
 • Jacka Buzalskiego
 • Andrzeja Ceglińskiego
 • Michała Czepka


Zarząd Oddziału PTTK im ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, działając w imieniu Zarządu Głównego PTTK na wniosek zarządu macierzystych kół PTTK nadał:
ODZNAKĘ „50 LAT w PTTK”

 • Kazimierzowi  Jaworskiemu

ODZNAKĘ „25 LAT w PTTK”

 • Krzysztofowi Czerepowickiemu
 • Marcinowi Fierkowi
 • Michałowi Kosowiczowi
 • Ewie Kamińskiej
 • Bogusławowi Bartosowi

A dla przeciwwagi  w podziękowaniu za bardzo dużą aktywność na trasach różnorodnych imprez, za wnoszenie powiewu młodości w nasze szeregi wyróżnił
ODZNAKĄ „ORLI LOT” młodych adeptów szlaków turystycznych:

 • Julię Simińską - Stanny
 • Zofię Simińską - Stanny
 • Martę Wiśniewską
 • Mateusza Krużyńskiego


Zarząd grudziądzkiego Oddziału PTTK nadał

ODZNAKĘ „ZA ZASŁUGI DLA ODDZIAŁU”

 • Ewie Dziennik - opiekunowi Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 71 przy Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu
 • Jarosławowi Heinrichowi - opiekunowi Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK nr 83 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Grudziądzu


Zarząd Oddziału PTTK wyróżnił:
DYPLOMEM ODDZIAŁU PTTK
za godne reprezentowanie grudziądzkiego Oddziału PTTK oraz swoich macierzystych kół i klubów, a także za osobiste zaangażowanie oraz aktywną i bezinteresowną pracę społeczną na rzecz rozwoju turystyki i krajoznawstwa w Grudziądzu

 • Damiana Chojnackiego, Jędrzeja Podlasińskiego oraz Magdalenę Urbańską z Międzyszkolnego Koła Turystycznego ZAWRAT
 • Annę Chróścicką, Sylwię Kosowicz, Janinę Łagoda, Danutę Sokołowską oraz Bartosza Sokołowskiego z Klubu Turystów Kolarzy KALINKA
 • Martę Gerke z Klubu Imprez na Orientację EKOTON
 • Krystynę Elwert i Zofię Osińską z Koła Terenowego nr 1
 • Dariusza Biernata, Annę Goryńską, Adama Gornowicza, Aleksandrę Kacprzak, Ewę Kamińską, Krzysztofa Przybyła, Marzannę Zalewską oraz Mikołaja Żeżyńskiego z Koła Przewodników


za okazywaną pomoc przy realizacji szeregu imprez turystyczno-krajoznawczych przez koła i kluby Oddziału, a także za działalność społeczną na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa

 • Krystynę i Stanisława Jagodzińskich - Firma Handlowo-Usługowa SKORPION „A” a także Adrianę Jagodzińską i Annę Jagodzińską  reprezentujące tą samą firmę
 • Anettę Pelzner i Jarosława Klawitera z Gimnazjum nr 4 w Grudziądzu
 • Macieja Koniecznego - Firma Usługowo-Handlowa KONIECZNY
 • Alicję Lisowską z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Bąkowie
 • Marcina Lisowskiego


LISTEM GRATULACYJNYM ODDZIAŁU PTTK
W podziękowaniu za duże zaangażowanie w organizację szeregu imprez realizowanych przez koła i kluby tworzące grudziądzki od-dział PTTK, za skuteczne propagowanie zdrowego stylu życia

 • Michała Banaszewskiego, Monikę Nikołajew-Banaszewską oraz Dariusza Kłodawskiego z Klubu Imprez na Orientację EKOTON
 • Annę Hinz, Martę Pasik,  Piotra Mrozińskiego a także Marka Piórczyńskiego z Koła Przewodników
 • Agatę Kordalską, Marię Widerkiewicz z Klubu Miłośników Nordic Walking PATYCZAKI
 • Alinę Lisik z Międzyszkolnego Koła Turystycznego ZAWRAT
 • Grzegorza Machaja z Wojskowego Koła OSeSeK
 • Marka Mieczkowskiego z Klubu Turystów Kolarzy KALINKA

Na wniosek Komisji Krajoznawczej i Ochrony Przyrody, za szczególne zaangażowanie w propagowanie idei krajoznawstwa
NAGRODĄ RZECZOWĄ

 • Jana Kamińskiego

LIST GRATULACYJNY ODDZIAŁU PTTK W GRUDZIĄDZU DLA WIELOLETNICH DZIAŁACZY PTTK oraz BYŁYCH PREZESÓW ZARZĄDÓW ODDZIAŁU

 • Barbara FIAŁKOWSKA
 • Sławomir GERKE
 • Jerzy KONDEK
 • Barbara KULCZYŃSKA
 • Józef KWIATKOWSKI
 • Jan Michał MURAWSKI
 • Tadeusz NOWAK
 • Marian NYGA
 • Zygmunt RABA
 • Tadeusz RAUCHFLEISZ
 • Ewa RĄBCZYK
 • Tomasz SIMIŃSKI-STANNY
 • Henryk STOPIKOWSKI
 • Bolesław TARCZYKOWSKI
 • Edward URBANIK
 • Roman WARDZIŃSKI
 • Edmund ZAJĄC

Zapraszamy do GALERII

 

Dodatkowe informacje