Komisje Koła Kluby

Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
zrzesza następujące koła i kluby:

Oddział PTTK to również komisje. Pełnią one rolę organu doradczego. W naszym oddziale działa ich 8.


Komisja Turystyki Pieszej
Jest najaktywniejszą komisją tematyczną.

Do statutowych zadań Komisji należy popularyzacja wśród grudziądzkich turystów turystyki pieszej nizinnej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, bo to oni w przyszłości stanowić będą o wizerunku PTTK. Komisja, wspólnie z Komisją Młodzieżową, koordynuje organizowane przez koła i kluby imprezy piesze. Komisja dba również o to, aby imprezy organizowane przez Kola i Kluby stały na odpowiednim, wysokim poziomie oraz zawierały treści poznawcze i upamiętniające wydarzenia historyczne itp. Służy też fachowym doradztwem w zakresie turystyki pieszej Zarządowi Oddziału PTTK, zachęca i motywuje przewodników i przodowników do podnoszenia posiadanych uprawnień.

Do zadań komisji należy również prowadzenie Oddziałowego Referatu Weryfikacyjnego odznak turystyki pieszej, a szczególnie najpopularniejszej wśród nich – Odznaki Turystyki Pieszej (OTP). W roku 2018 zostało zweryfikowanych 67 odznak pieszych różnych stopni.

Największym wyzwaniem dla Komisji jest coroczne prowadzenie młodzieżowego turnieju turystycznego „Grudziądzki Puchar Komisji Turystyki Pieszej”. Polega on na rywalizacji drużyn dzieci i młodzieży na rajdach zaliczanych do pucharu. Młodzież rywalizuje w trzech kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.

Komisja Turystyki Górskiej
Członkowie komisji wywodzący się z się z czterech grudziądzkich klubów (kół) turystycznych „Harnaś”, „Zawrat”, Koło Przewodników Turystycznych oraz „OSeSek” organizowali imprezy górskie dla młodzieży i dorosłych zarówno początkujących w tej dyscyplinie turystyki jak i wprawnych. W szczególności odbył się wakacyjny obóz wędrowny Klubu „Zawrat” w Tatrach, oraz rajd absolwencki kursu przewodników turystycznych terenowych w polskie i słowackie Pieniny i Spisz.

Zdobywanie Odznak Turystyki Górskiej w Oddziale jest nadal stale promowane m.in. poprzez wprowadzenie przed kilku laty premii punktowej dla Kół SKKT-PTTK zrzeszonych w Oddziale w corocznej edycji Pucharu Turystyki Pieszej także za odznaki GOT zdobyte w danym roku przez ich członków. W roku 2018 było ich 35.

Komisja Turystyki Kolarskiej
Funkcję tą pełni Klub Turystyki Kolarskiej PTTK „Kalinka” – bierze udział w organizacji imprez kolarskich. Weryfikuje również książeczki Odznaki Turystyki Kolarskiej na kolejne stopnie odznaki.

      

Komisja Krajoznawcza
Celem działania Komisji jest popularyzacja wiedzy krajoznawczej wśród turystów,a szczególnie młodzieży szkolnej (poznać – żeby zrozumieć), w myśl dewizy, że „wstyd to wielki nie znać swej ojczystej ziemi” (Aleksander Janowski, 1919 r.).

Zasada, „aby uczniowie naprzód poznali swój kraj, a potem sąsiedzkie bliskie”, ujęta została już przez pierwsze polskie ministerstwo edukacji, czyli Komisję Edukacji Narodowej działającą w latach 1773–1794.
Komisja realizuje te zadania poprzez popularyzację wiedzy krajoznawczej, w szczególności dotyczącej „małych Ojczyzn”, czyli rejonów położonych najbliżej miejsca zamieszkania, publikuje materiały związane z miastem, regionem, organizuje Sejmiki Krajoznawcze, członkowie Komisji biorą udział w Centralnych Zlotach Aktywu Krajoznawczego (CZAK), Komisja organizuje wystawy tematyczne (kronik turystycznych, kolekcjonerskie – np. odznaki, ekslibrysy).

Józefowi Minasowiczowi, współpracownikowi Komisji Edukacji Narodowej zawdzięczamy aktualną do dziś dewizę, że: „Świat takich nauczycieli chwalił i chwali, którzy ucząc chodzili i chodząc nauczali”.
W tym świetle Komisja ma do odegrania rolę, której nie wolno nie doceniać.
Szczególnie dzisiaj, w świecie, w którym szczególnie dotkliwie brakuje młodemu pokoleniu autorytetów i wzorców do naśladowania.

Działający przy komisji referat weryfikacyjny weryfikuje odznaki krajoznawcze:

 • Odznakę Krajoznawczą Polski
 • Regionalną Odznakę Krajoznawczą
 • Odznakę Krajoznawczą Województwa Kujawsko - Pomorskiego
 • Odznakę Krajoznawczą „Znam Grudziądz i okolice”
 • Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”
 • Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem kościołów gotyckich ziemi chełmińskiej”
 • Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem zamków, pałaców i dworów ziemi chełmińskiej”
 • Odznakę Krajoznawczą „Przyjaciel Borów Tucholskich”
 • Odznakę Krajoznawczą „Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”
 • Odznakę Krajoznawczą „Szlakiem Pomników Historii Polski”
 • Odznakę Krajoznawczą „Śladami Królewny Anny Wazówny”

W 2018 r. referat zweryfikował 400 odznak krajoznawczych.

Komisja Ochrony Przyrody
Cele przyrodnicze osiągane są poprzez organizowanie rajdów „przyrodniczych” na terenach leśnych ze szczególnym uwzględnieniem Parków Krajobrazowych naszego województwa, a także rezerwatów przyrody, ścieżek dydaktycznych i pomników przyrody.
Popularyzowanie wiedzy przyrodniczej poprzez konkursy rajdowe o tematyce przyrodniczej i nagradzanie zwycięzców książkami (przewodnikami) przyrodniczymi.

Do zadań Komisji należy również popularyzowanie i weryfikowanie odznak przyrodniczych „Tropiciel Przyrody” oraz „Turysta Przyrodnik”, których w 2017 r. zweryfikowano 38.

Komisja Tradycji i Historii
Zbiera, porządkuje i publikuje materiały dotyczące historii Oddziału.

Komisja Odznaczeń i Wyróżnień
Opiniuje wnioski wyróżnień składane do Zarządu Oddziału przez Koła i Kluby.

 

W Oddziale, przy Klubie Imprez na Orientację „Ekoton” działa również Referat weryfikacyjny odznak InO.

 

 

 

 

 

Dodatkowe informacje