Nasza historia

Kronika Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu

 • 19 listopada 1922 r. – powołanie z inicjatywy ks. dr. Władysława Łęgi Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego;
 • 23 kwietnia 1953 r. – reaktywacja po wojennej przerwie Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego (17 grudnia 1950 r. na wspólnym Zjeździe Zjednoczeniowym z połączenia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego – PTT i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – PTK powstało Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze – PTTK);
 • 23 listopada 1991 r. – Zjazd Delegatów Oddziału PTTK podejmuje uchwałę w sprawie likwidacji Oddziału z powodu jego niewypłacalności;
 • 16 grudnia 1991 r. – Zjazd Założycielski Regionalnego Oddziału PTTK. Z powodu braku zgody Zarządu Głównego PTTK na utworzenie RO PTTK i wyczerpaniu wszystkich dróg odwołania się od decyzji ZG – 12 maja 1994 r. RO PTTK zaprzestał działalności;
 • 12 maja 1994 r. – spotkanie założycielskie Grudziądzkiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego;
 • 15 czerwca 1994 r. – rejestracja przez Sąd Wojewódzki w Toruniu GTTK;
 • 6 stycznia 1996 r. – podczas narady Prezesów Oddziałów PTTK Polski Północnej w rozmowach z członkami Prezydium ZG PTTK padło zapewnienie, że jest ono skłonne zatwierdzić oddział PTTK w Grudziądzu pod warunkiem, że w składzie zarządu nie będzie działaczy, którzy rozwiązali Oddział im. ks. dr. Władysław Łęgi, nie zakończyli procesu jego likwidacji oraz powołali Oddział Regionalny w Grudziądzu. Działacze grudziądzcy wyrazili zgodę na takie warunki;
 • 14 marca 1996 r. – po przeprowadzeniu narad w Kołach i Klubach zwołano Zjazd Założycielski Oddziału PTTK w Grudziądzu;
 • 17 maja 1996 r. – decyzją nr 62/96 Prezydium ZG PTTK powołało Oddział PTTK w Grudziądzu i zatwierdziło Statut Oddziału uchwalony przez Zjazd Założycielski;
 • 30 grudnia 1996 r. – rejestracja Oddziału PTTK w Grudziądzu przez Sąd Wojewódzki w Toruniu;
 • 22 listopada 2002 r. – Nadzwyczajny Zjazd Oddziału PTTK w Grudziądzu przyjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi imienia Księdza Podpułkownika Doktora Władysława Łęgi.

Dodatkowe informacje