Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich

„..Bo  serce  ułana
Gdy  położysz  je  na  dłoń
Na  pierwszym  miejscu  panna,
Przed  nią,  tylko  …  koń”

 

REGULAMIN
Regionalnej Odznaki Krajoznawczej  PTTK
„Szlakami 18. Pułku Ułanów Pomorskich”

 1. Zarząd Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, w celu upamiętnienia wielce zasłużonego dla historii Polski 18. Pułku Ułanów Pomorskich, miejsc jego walk i działań w obronie Niepodległości Ojczyzny, oraz w celu przypomnienia młodszym pokoleniom ceny słowa Wolność, ponadto chcąc ocalić od zapomnienia ślady miłej sercu każdego Polaka kawalerii, ustanawia:
  Regionalną Odznakę Krajoznawczą PTTK – „ SZLAKAMI 18. PUŁKU UŁANÓW POMORSKICH”
 2. Odznakę zdobywać można na terenach związanych z historią Pułku w czasach pokoju i wojen zarówno na terenie Polski, jak i poza jej obecnymi granicami.
 3. Odznakę może zdobywać każdy turysta po ukończeniu 7 roku życia podczas wycieczek indywidualnych lub zbiorowych.
 4. Okres zdobywania odznaki jest nielimitowany.
 5. Odznakę można zdobywać równolegle wraz z innymi odznakami turystycznymi
  i krajoznawczymi, pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (kroniki), od-dzielnej dla każdego ze zdobywających.
 6. Odznaka jest jednostopniowa.
 7. Odznaka może być – uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi – przyznana także jako odznaka honorowa za znaczące zasługi i osiągnięcia
  w popularyzacji wiedzy o kawalerii polskiej.
 8. Dla uzyskania odznaki wymagane jest zwiedzenie 10 miejsc (obiektów) lub miejscowości, w tym 3 obowiązkowych.
 9. Punktowane są jedynie obiekty znajdujące się w kanonie, stanowiącym załącznik do regulaminu i jego integralną część.
 10. Wpis obiektu do dokumentacji winien zawierać co najmniej następujące dane:
  •    datę zwiedzenia obiektu (miejsca, miejscowości),
  •    nazwę obiektu,
  •    nazwę zwiedzanej miejscowości.
  Dokumentacja powinna zawierać również następujące dane personalne zdobywającego: imię i nazwisko, adres i datę urodzenia.
 11. Zwiedzanie poszczególnych obiektów winno być udokumentowane poprzez pieczątkę z obiektu lub najbliższej instytucji (parafia, poczta, sołtys, sklep, posterunek policji itp.) wraz z datą lub pieczątkę i podpis przodownika turystyki kwalifikowanej, przewodnika turystycznego, instruktora PTTK obecnego na wycieczce. Honorowane oraz zalecane jest także osobiste wykonanie fotografii krajoznawczej i wklejenie jej do kroniki wraz z krótkim opisem.
 12. Forma prowadzenia dokumentacji (kronika, skoroszyt, książeczka, arkusik) jest dowolna. Nie dopuszcza się jednak prowadzenia kroniki w formacie cyfrowym, na nośnikach komputerowych (CD–Rom, DVD–Rom, PEN–drive itp.).

Nośnik cyfrowy z fotografiami obiektów może stanowić jedynie uzupełnienie wymaganej dokumentacji. Nie dopuszczalne jest umieszczanie w kronice jako formy potwierdzenia pieczątek kserowanych lub wycinanych i wklejanych.

 1. Dokumentację potwierdzającą spełnienie wymogów do zdobycia odznaki należy przedstawić do weryfikacji Referatowi Weryfikacyjnemu przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, wraz z zestawieniem zwiedzonych obiektów.
  W każdej dokumentacji musi znaleźć się przynajmniej jedna z żurawiejek 18. Pułku Ułanów Pomorskich.
 2. W przypadku weryfikacji korespondencyjnej konieczne jest załączenie koperty
  i znaczków zwrotnych.
 3. Dowodem zdobycia odznaki jest pieczęć weryfikacyjna w dokumentacji zdobywcy odznaki.
 4. Weryfikacja odznaki jest bezpłatna. Przyznaną odznakę można nabywać odpłatnie w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu ul. Hallera 32.

 

Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego przy Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu.
Pomysłodawcą wprowadzenia odznaki, twórcą jej regulaminu jest kol. Henryk M. Pasik. Autorami wizerunku odznaki są kol. kol. Henryk M. Pasik i Tomasz Simiński - Stanny.
Regulamin wprowadzono w życie Uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi nr 18/VII/2009 (133) z dnia 29 lipca 2009 roku.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 1 września 2009 roku.

 

 KANON

I. Miejscowości i obiekty obowiązkowe:

1.Krojanty koło Chojnic – pomnik oraz kamień pamiątkowy na polu szarży w dniu 1 września 1939 roku;

2.Grudziądz – Cytadela – miejsce stacjonowania Pułku w latach 1923–1939 (zwiedzenie przynajmniej z zewnątrz);

3.Nowa Cerkiew koło Chojnic – Sala Tradycji 18. Pułku Ułanów Pomorskich (w Szkole Podstawowej) lub Grudziądz – Sala Tradycji Jazdy Polskiej (w Pałacu Opatek przy ul. Klasztornej).

II. Miejscowości i obiekty pozostałe:

a.Poznań – miejsce utworzenia Pułku w 1919 roku w ramach Wojsk Wielkopolskich

 b.Odzyskanie Pomorza – rok 1920:
-Gniewkowo,

-Inowrocław,

-Toruń;

 c. Front północno-wschodni (litewski) – rok 1920:
-Miory,

-Nowe Kruki,

-Wianuża,

-Denisowo;

d. Bitwa nad Niemnem – rok 1920:

-Nowy Dwór,

-Wiśniówka,

-Krzesła,

-Klepacze,

-Skrobów,

-Tołkaczew,

-Szack;

e.Kampania Wrześniowa - rok 1939 (18. p.uł. w składzie Pomorskiej Brygady Kawalerii należącej do Armii Pomorze)

-Chojnice – cmentarz przy ul. Kościerskiej; pomnik na mogile ułanów poległych pod Krojantami;

-Doręgowice;

-Angowice;

-Lichnowo;

-Pawłowo;

-Racławki;

-Sternowo;

-Jakubowo;

-Lotyń;

-Rytel;

-Kwieki – dekoracja sztandaru Pułku w dniu 2.09.1939 roku srebrnym krzyżem Virtuti Militari przez gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego dowódcę Grupy Operacyjnej „Czersk”;

-Legbąd;

-Gacno;

-Zielonka;

-Drzycim – mogiła 112 ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu;

-Gródek;

-Jeżewo – mogiła ułanów Armii Pomorze na przykościelnym cmentarzu;

-Grupa – mogiła kawaleryjska na cmentarzu wojennym, miejsce ostatniej walki 3 i 4 szwadronu 18. p.uł. w zbiorczej grupie płk. Mikołaja Alikowa (oddziały 16. p.uł., 2. p.szwol., 3/11 dak , 9DP i inne);

-Wysoka (wieś);

-Błądzim;

-Bukowiec – mogiła kawaleryjska na cmentarzu, miejsce ostatniej walki 1 i 2 szwadronu 18. p.uł. u boku 16. p.uł.;

-Brzumin koło Góry Kalwarii – walka szwadronu kolarzy, plutonu ckm i działonu ppanc 18. p.uł.; obrona przeprawy mostowej na Wiśle;

-Izabelin (Puszcza Kampinoska) – walki szwadronu marszowego 18. p.uł.w składzie Zbiorczego Pułku Pomorskiej Brygady Kawalerii przebijającego się do Warszawy;

-Bydgoszcz – kwatera wojenna na cmentarzu komunalnym  przy ul. Kcyńskiej; miejsce ostatniego spoczynku poległych pod Grupą i Bukowcem po ich przeniesieniu w roku 1958;

-Tułowice (gmina Brochów) – kamień upamiętniający śmierć w bitwie nad Bzurą dowódcy (do VIII 1939) Pomorskiej Brygady Kawalerii gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego;
Warszawa - cmentarz Powązkowski – grób gen. bryg. Stanisława Grzmota – Skotnickiego (kwatera 29, rząd 6, grób 30);

f. Grudziądz – stolica kawaleryjska II Rzeczpospolitej:

-kolegiata pw. św. Mikołaja – tablica pamiątkowa w kruchcie kościelnej;

-dawne koszary Centrum Wyszkolenia Kawalerii przy ul. Warszawskiej oraz przy ul. Chełmińskiej – tablica pamiątkowa;

-pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego na pl. Niepodległości – tablice poświęcone 18 Pułkowi Ułanów Pomorskich i Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu;

-ratusz – dawny refektarz – tablica pamiątkowa ufundowana przez oficerów kawalerii;

-błonia nadwiślańskie w pobliżu Bramy Wodnej: tablica poświęcona „Koniom Wiernym Towarzyszom”, ufundowana przez Weteranów Września, uczestników Zjazdów Kawalerzystów II Rzeczpospolitej;

-pomnik „Ułan i dziewczyna” przy skrzyżowaniu ulic Spichrzowej i Ratuszowej

LITERATURA:
1.    Błaszczyk Włodzimierz -18 Pułk Ułanów - Pruszków 1996
2.    Grabowski Stanisław - 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Na straży Pomorza 1919 - 1939 - Warszawa 1995
3.    Krasucki Stanisław - Pomorska Brygada Kawalerii - Pruszków 1994
4.    Krzyś Jerzy - 18 Pułk Ułanów Pomorskich. Pierwszy dzień wojny - Grudziądz 1994
5.    Kukawski Lesław - Oddziały kawalerii II Rzeczypospolitej - Grajewo 2004
6.    Smaczny Henryk - Księga kawalerii polskiej - Warszawa 1989
7.    Szczepański Klemens - Krojanty - Chojnice 1989
8.    Urząd Miejski Grudziądz - Grudziądz stolicą kawalerii - Grudziądz 2000

Dodatkowe informacje