Odznaka „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”

Regulamin

Odznaka krajoznawcza „Miłośnik Twierdzy Grudziądz”, zwaną dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. dr. ppłk. Władysława Łęgi w Grudziądzu uchwałą z dnia 13 maja 2004 roku.

§ 1

Odznaka została ustanowiona w celu popularyzacji walorów krajoznawczych Grudziądza
i jego okolic, w szczególności obiektów fortyfikacyjnych dawnej Twierdzy Grudziądz. Odznaka jest jednostopniowa.

§ 2

 Odznakę zdobywać mogą osoby powyżej 7 roku życia spełniające warunki objęte niniejszym regulaminem.

 Warunkiem zdobycia odznaki jest:

1. Udokumentowane zwiedzenie cytadeli grudziądzkiej podczas dni otwartych lub indywidualnie z przewodnikiem.

2. Udokumentowane zwiedzenie co najmniej 5 (pięciu) fortów wewnętrznego i zewnętrznego pierścienia umocnień Twierdzy Grudziądz.

3. Wzięcie udziału w dwóch rajdach (wycieczkach) organizowanych przez Oddział PTTK
w Grudziądzu, na których trasie znajduje się co najmniej po 1 (jednym) obiekcie Twierdzy Grudziądz.

Potwierdzeniem zwiedzenia jest pieczątka obiektu lub imienna pieczątka przewodnika, przodownika lub instruktora PTTK wraz z jego podpisem w dzienniczku - kronice,
a wyjątkowo także własne zdjęcia.

Potwierdzeniem udziału w wycieczce jest pieczątka imprezy lub organizatora.

§ 3

Czas zdobywania odznaki jest dowolny.

§ 4

Kolejność zaliczania zadań i zwiedzania poszczególnych obiektów jest w pełni dowolna.

§ 5

Podstawą do weryfikacji odznaki jest dostarczony do Referatu Weryfikacyjnego Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu dzienniczek lub samodzielnie wykonana kronika zdobywcy odznaki.

§ 6

Dzienniczki - kroniki weryfikuje i odznaki przyznaje Referat Weryfikacyjny Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu. Komisja ta prowadzi rejestr odznak.

§ 7

Odznakę będzie można nabywać w siedzibie Oddziału PTTK w Grudziądzu (adres 86-300 Grudziądz ul. Hallera 32), na podstawie zweryfikowanego dzienniczka - kroniki.

Odznakę Krajoznawczą „Miłośnik Twierdzy Grudziądz” można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi, obowiązuje jednak prowadzenie odrębnej kroniki.

§ 8

Interpretacja regulaminu odznaki należy wyłącznie do Komisji Krajoznawczej Oddziału PTTK w Grudziądzu.

Dodatkowe informacje