„Szlakiem Pomników Historii Polski”

Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii Polski”

Nowelizacja Regulaminu!

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.  Odznaka Krajoznawcza „Szlakiem Pomników Historii Polski”, zwana dalej „Odznaką”, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

2.  Celem odznaki jest popularyzacja zwiedzania zabytków nieruchomych o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju wpisanych na listę obiektów uznanych przez Prezydenta RP za Pomniki Historii Rzeczypospolitej Polskiej i zachęcanie do ich systematycznego poznawania.

3.  Odznaka posiada 5 stopni: popularny, brązowy, srebrny, złoty i złoty z diamentem. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

4.  Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Referat Weryfikacyjny odznaki „Szlakiem Pomników Historii Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

II.  WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

5.  Odznakę może zdobywać każdy, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 7 roku życia.

6.  Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych i indywidualnych, we wszystkich dyscyplinach turystyki.

7.  Podczas weryfikacji brane są pod uwagę wyłącznie obiekty wpisane na listę Pomników Historii Prezydenta RP.

8.  Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów z listy.

9. Wszystkie stopnie zdobywa się w dowolnym czasie.

10. W jednym roku kalendarzowym można zdobyć maksymalnie dwa stopnie odznaki.

11. Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

12. Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki przedstawia tabela:

Stopień odznaki

popularna

brązowa

srebrna

złota

złota z

diamentem

Wymagana ilość obiektów

5

10

15

25

30

 III.  WERYFIKACJA

13. Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja jednak dopuszcza się także formę kroniki rodzinnej. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt). Musi jednak zawierać dane osobowe zdobywającego odznakę wraz z numerem telefonu kontaktowego, datą urodzenia, nazwą zwiedzanych obiektów, daty zwiedzenia oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu, wykonane przez zdobywającego zdjęcie, bilet wstępu lub poświadczenie zwiedzenia obiektu w formie pieczątki i podpisu członka kadry programowej PTTK).

14. Dokumentację po opracowaniu według regulaminu należy złożyć lub przesłać na adres:

Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
ul. Hallera 32, 86-300 Grudziądz

z dopiskiem: weryfikacja Odznaki "Szlakiem Pomników Historii Polski"
lub bezpośrednio do weryfikatora:

Adam Hinz
ul. Ksawerego Froelicha 15/25,  86-300 Grudziądz
tel.: 603 939 453
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

15. Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście, w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu, po uprzednim uzgodnieniu, lub odesłana na adres zdobywcy po wpłacie wyliczonej kwoty na konto Oddziału lub gdy ten załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

16. Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub wysyłkowo dołączając ją do zweryfikowanej dokumentacji. Przy wysyłce emblematu ze zweryfikowaną dokumentacją zdobywca zobowiązany jest uwzględnić wagę emblematu przy zakupie znaczka na kopertę zwrotną.

17. Przy weryfikacji każdego kolejnego stopnia odznaki po popularnej obowiązkowe jest dostarczenie wraz z dokumentacją „KARTY POTWIERDZEŃ ZWIEDZENIA OBIEKTÓW DO ODZNAKI SZLAKIEM POMNIKÓW HISTORII POLSKI”, którą zdobywca otrzymuje wraz z potwierdzeniem weryfikacji odznaki w stopniu popularnym.
Dokumentacja na kolejne stopnie odznaki bez „KARTY POTWIERDZEŃ ZWIEDZENIA…” nie będzie weryfikowana.

18. Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego odznaki „Szlakiem Pomników Historii Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

19. Autorami Regulaminu są Kol. Kol. Tadeusz Ewertowski i Adam Hinz.
Autorem wizerunku Odznaki jest Kol. Tomasz Simiński-Stanny.

20. Regulamin został zatwierdzony uchwałą 58/IX/18(371) Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z dnia 18.10.2018 roku i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

21. Obowiązującą listę obiektów wpisanych na listę Pomników Historii Prezydenta RP znaleźć można między innymi na stronie:
http://www.prezydent.pl/aktualnosci/pomniki-historii/obiekty-wpisane-na-liste-pomnikow-historii/

Dodatkowe informacje