Śladami nekropolii władców Polski

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.   Odznaka Krajoznawcza PTTK „Śladami Nekropolii Władców Polski”, zwana dalej odznaką, ustanowiona została przez Oddział PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu.

2.       Celem odznaki jest popularyzacja wiedzy historycznej o dawnej Polsce, dotyczącej
w szczególności osób panujących w naszym kraju na przestrzeni dziejów, zachęcenie do jej poznawania, a także zwiedzania określonych
obiektów dziedzictwa kulturowego w Polsce i za granicą o szczególnym znaczeniu dla kultury naszego kraju.

3.      Odznaka ma charakter ogólnopolski i posiada 4 stopnie: popularny, brązowy, srebrny i złoty. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni.

4.   Odznakę przyznaje i rejestr prowadzi Referat Weryfikacyjny odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi
w Grudziądzu.

II.  WARUNKI ZDOBYWANIA ODZNAKI

5.   Odznakę może zdobywać każdy, także osoba niebędąca członkiem PTTK, po ukończeniu 10 roku życia.

6.         Odznakę można zdobywać przez cały rok, w czasie dowolnych wycieczek zbiorowych
i indywidualnych, w różnych dyscyplinach turystyki. Osiągnięte punkty mogą być zaliczone do innych odznak PTTK, zarówno turystycznych jak i krajoznawczych, jednakże pod warunkiem prowadzenia odrębnej dokumentacji (zeszytu potwierdzenia, kroniki itp.).

7.     Punkty przyznaje się wyłącznie za zwiedzanie obiektów wpisanych na listę stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu, zwaną dalej Kanonem.

8.     Na każdy stopień odznaki należy zwiedzić minimalną liczbę obiektówz każdej grupy, tj.: A (główne nekropolie), B (pozostałe) i C (nekropolie królowych i księżnych).

Obiekty z poszczególnych grup nie podlegają między sobą wymianie. Jedynie te same miejsca pochówku władców i żon władców zalicza się odrębnie.

9.     Warunkiem zdobycia odznaki jest zwiedzenie odpowiedniej liczby obiektów z listy. Wszystkie stopnie zdobywa się w dowolnym czasie, jednak nie więcej niż jeden stopień w jednym roku kalendarzowym. Nie dotyczy to odznaki w stopniu popularnym i brązowym, które można zdobyć w jednym roku.

10.    Obiekty zaliczane do danego stopnia odznaki nie mogą być zaliczone ponownie do zdobywania stopni wyższych.

11.  Zestawienie liczby wymaganych obiektów na dany stopień odznaki przedstawia tabela:

Stopień odznaki

Popularny

Brązowy

Srebrny

Złoty

Wymagana liczba obiektów

A 1

B 1

C 2

A 1

B 2

C 3

A 1

B 3

C 4

A 1

B 5

C 5

III.  WERYFIKACJA

12.    Podstawą weryfikacji odznaki jest indywidualnie prowadzona dokumentacja. Forma dokumentacji jest dowolna (książeczka, kronika, skoroszyt), musi jednak zawierać podstawowe dane osobowe zdobywającego odznakę, nazwy zwiedzanych obiektów, daty zwiedzenia oraz potwierdzenia ich zwiedzania (odcisk pieczęci z danego obiektu, zdjęcie wykonane osobiście, bilet wstępu lub poświadczenie pieczątką i podpisem członka kadry programowej PTTK.

13.    Dokumentację po opracowaniu i podliczeniu należy złożyć lub przesłać na adres:

Oddział PTTK
im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu
ul. Hallera 32
86-300 Grudziądz
 

14.    Odbiór zweryfikowanej dokumentacji może nastąpić osobiście, po uprzednim uzgodnieniu, w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub listownie na adres zdobywcy, gdy ten załączy kopertę zwrotną ze znaczkiem jak na list polecony (odpowiadający wadze przesyłki).

IV.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

15.    Emblematy odznaki są odpłatne i można je nabywać w siedzibie Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu lub wysyłkowo, dołączonedo zweryfikowanej dokumentacji. Przy wysyłce emblematu ze zweryfikowaną dokumentacją zdobywca zobowiązany jest uwzględnić wagę emblematu przy zakupie znaczka na kopertę zwrotną.

16.    Przy weryfikacji każdego – po popularnej – kolejnego stopnia odznaki obowiązkowe jest dostarczenie wraz z dokumentacją, potwierdzeń zdobycia niższych stopni. Dokumentacja na kolejne stopnie odznaki bez udokumentowania zwiedzenia obiektów i zdobycia niższych stopni nie będzie weryfikowana.

17.    Ostateczna interpretacja regulaminu należy wyłącznie do Referatu Weryfikacyjnego odznaki „Śladami Nekropolii Władców Polski” przy Oddziale PTTKim. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu.

18.    Regulamin został zatwierdzony uchwałą Zarządu Oddziału PTTK im. ks. ppłk. dr. Władysława Łęgi w Grudziądzu z dnia 70/IX/19(383) z dnia 20.05.2019 r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

19.    Obowiązująca lista obiektów stanowi załącznik do regulaminu odznaki i jest jego integralną częścią.

Klauzula informacyjna.

Pomysłodawcą odznaki jest Witold Simiński-Stanny. Autorem projektu regulaminu i szczegółowego opracowania graficznego wizerunku odznaki jest Tomasz Simiński-Stanny.

 

K A N O N
Obiektów do odznaki „Śladami Władców Polski”

Grupa AGłówne miejsca pochówku królów Polski i książąt senioralnych

Miejscowość

Obiekt

Władca

Kraków – Wawel

Bazylika Archikatedralna
św. Stanisława
i św. Wacława

Kazimierz II Sprawiedliwy, Mieszko I Plątonogi,
Leszek Biały,
Władysław I Łokietek,
Kazimierz III Wielki,
Jadwiga Andegaweńska, Władysław II Jagiełło,
Kazimierz IV Jagiellończyk,
Jan I Olbracht
(serce:
bazylika katedralna św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w Toruniu),
Zygmunt I Stary,
Zygmunt II August,
Anna Jagiellonka,
Stefan Batory,
Zygmunt III Waza,
Władysław IV Waza
(serce:
bazylika archikatedralna św. Stanisława Biskupa i św. Władysława w Wilnie),
Jan II Kazimierz Waza,
Michał Korybut Wiśniowiecki,
Jan III Sobieski
(serce:
kościół Przemienienia Pańskiego w Warszawie),
August II Mocny
(serce:
katedra Świętej Trójcy
w Dreźnie
),
Stanisław Leszczyński

Płock

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Władysław I Herman,
Bolesław III Krzywousty,
Bolesław IV Kędzierzawy,
Konrad I Mazowiecki,
Bolesław II Mazowiecki

Poznań - Ostrów Tumski

Bazylika Archikatedralna Świętych Apostołów Piotra
i Pawła

Mieszko I,
Bolesław I Chrobry,
Mieszko II Lambert,
Kazimierz I Odnowiciel,
Przemysł II

Warszawa - Stare Miasto

Bazylika Archikatedralna
św. Jana

Stanisław August Poniatowski

 Grupa BPozostałe miejsca pochówku królów Polski, książąt senioralnych
i pozostałych znaczących książąt polskich, w tym symboliczne i już nieistniejące

Miejscowość

Obiekt

Władca

Kalisz - Zawodzie

Kolegiata św. Pawła Apostoła 
(nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)

Mieszko III Stary

Kraków - Stare Miasto

Bazylika św. Franciszka
z Asyżu
- klasztor franciszkanów

Bolesław V Wstydliwy

Kraków - Stare Miasto

Kościół Dominikanów Świętej Trójcy

Leszek Czarny

Krzeszów

Bazylika WNMP

Bolko I Świdnicko-Jaworski,
Bolko II Świdnicko-Jaworski

Legnica

Kościół dominikanów

Bolesław II Rogatka

Lubiń

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny

Władysław Laskonogi (lokalizacja niepewna)

Opole

Kościół i Klasztor Franciszkanów Św. Trójcy (Kaplica Piastowska
św. Anny)

Władysław Opolczyk (Wielkorządca Polski),
Bolko I,
Bolko II,
Bolko III,
Bolko IV,
Mikołaj I,
Mikołaj II,
Jan II

Trzebnica

Bazylika i Sanktuarium
św. Jadwigi

Henryk I Brodaty

Wrocław - Stare Miasto

Katedra Greckokatolicka
św. Wincentego i św. Jakuba

Henryk II Pobożny

Wrocław - Ostrów Tumski

Kolegiata Świętego Krzyża
i św. Bartłomieja

Henryk IV Prawy

Warna    
                          Bułgaria

Pomnik - Mauzoleum

Władysław III Warneńczyk

Paryż -
dzielnica Saint Denis
                           Francja

Bazylika Saint-Denis

Henryk III Walezy

Wilno  
                               Litwa

Bazylika Archikatedralna
św. Stanisława Biskupa
i św. Władysława

Aleksander Jagiellończyk

Drezno
Land Saksonia
                           Niemcy

Katedra Świętej Trójcy

August III Sas

Zbrasław (Zbraslav) -dzielnica Pragi Czeskiej  
          Republika Czeska

Kościół św. Jakuba

Wacław II,
Wacław III

Ossiach 
                             Węgry

Opactwo Benedyktynów

Bolesław II Szczodry (Śmiały) 
(lokalizacja niepewna)

Székesfehérvár 
                             Węgry

Katedra Panny Marii  (nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)

Ludwik Węgierski

Grupa CMiejsca pochówku żon władców Polski (koronowanych królowych Polski, niekoronowanych królowych oraz księżnych senioralnych), w tym symboliczne i już nieistniejące

Miejscowość

Obiekt

Władca

Gniezno - Ostrów Tumski

Bazylika Prymasowska Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Dobrawa Przemyślidka (lokalizacja niepewna)

Kraków - Wawel

Bazylika Archikatedralna
św. Stanisława i św. Wacława

Aldona Anna Giedyminówna,  Anna Cylejska,

Elżbieta Granowska,

Zofia Holszańska,

Elżbieta Rakuszanka,

Barbara Zápolya,

Anna Jagiellonka,

Anna Habsburżanka,

Konstancja Habsburżanka, Cecylia Renata Habsburżanka, Ludwika Maria Gonzaga

(serce: kościół Wizytek
w Warszawie
),

Maria Kazimiera d’Arquien

Krzeszów

Bazylika  WNMP

Beatrycze,

Agnieszka Habsburżanka

Płock

Bazylika Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Judyta Przemyślidka,

Salomea z Bergu, Wierzchosława
(lokalizacja niepewna),
Maria
(lokalizacja niepewna),
Agafia Światosławówna

Stary Sącz

Klasztor Klarysek

Święta Kinga,

Jadwiga Bolesławówna

Trzebnica

Bazylika i Sanktuarium
św. Jadwigi

Jadwiga Śląska

Zawichost

Kościół Rektoralny św. Jana Chrzciciela

Grzymisława

(lokalizacja niepewna)

Wrocław - Stare Miasto

Kościół św. Klary
i św. Jadwigi

Anna Przemyślidka

Sankt Florian k. Linzu  Land Górna Austria        
                            Austria

Klasztor Sankt Florian

Katarzyna Habsburżanka

Wiedeń 
                            Austria

Kościół Kapucynów

Eleonora Habsburżanka

Admont  
Land Stryria 
                            Austria

Klasztor benedyktyński

Judyta Maria Szwabska (lokalizacja niepewna)

Nancy 
                           Francja

Kościół Notre-Dame de Bon Secours

Katarzyna Opalińska

Wilno 
                              Litwa

Bazylika Archikatedralna
św. Stanisława Biskupa
i św. Władysława

Elżbieta Habsburżanka, Barbara Radziwiłłówna

Wilno  
                               Litwa

Sobór Przeczystej Bogurodzicy

Helena Moskiewska

Kolonia
Land Nadrenia - Północna Westfalia
                           Niemcy

Katedra Świętego Piotra
i Najświętszej Marii Panny

Rycheza Lotaryńska

Ratzeburg

Land Szlezwik-Holsztyn 
                           Niemcy

Katedra

Małgorzata Brandenburska

Kassel 

Land Hesja 
                           Niemcy

Klasztor Ahnaberg

Adelajda Heska

Drezno 

Land Saksonia 
                           Niemcy

Katedra Świętej Trójcy

Maria Józefa

Schulpforte k. Naumburga

Land Saksonia-Anhalt  
                           Niemcy

Klasztor Cystersów

Agnieszka Babenberg

Kloster Lehnin

Land Brandenburgia  
                           Niemcy

Klasztor Cystersów

Matylda Brandenburska

Pretzsch (Elbe) - dzielnica miasta Bad Schmiedeberg

Land Saksonia-Anhalt           
                           Niemcy

Kościół św. Mikołaja

Krystyna Eberhardyna

Praga  

          Republika Czeska

Klasztor św. Agnieszki

Gryfina Halicka

Praga  

          Republika Czeska

Archikatedra Świętych Wita, Wacława i Wojciecha

Juta Habsurżanka

Brno - Morawy    
          Republika Czeska

Klasztor Augustianów

Elżbieta Ryksa

Vyšší Brod 
          Republika Czeska

Klasztor Cystersów

Wiola Elżbieta Cieszyńska

Székesfehérvár   
                             Węgry

Katedra Panny Marii  (nieistniejąca, ruiny w parku archeologicznym)

Elżbieta Bośniaczka

Bari 
                           Włochy

Bazylika św. Mikołaja

Bona Sforza

 

 

 

Dodatkowe informacje