Turystyczny Rajd na Orientację „TWIERDZA V” - 02.09.2023 r.

   

Grudziądzki Klub Turystyczny „Patyczaki”, we współpracy z Klubem Imprez na Orientację „EKOTON”,  zaprasza na V edycję turystycznego Rajdu na Orientację „TWIERDZA V”

Cel rajdu to nie tylko aktywny wypoczynek na świeżym powietrzu, ale także poznanie piękna i różnorodności terenu powiatu, gminy i miasta Grudziądz, na którym znajdują się budowle i obiekty Twierdzy Grudziądz.

Naszą imprezę kierujemy do wszystkich – małych i dużych, młodszych i starszych, kobiet i mężczyzn, do osób początkujących i bardziej zaawansowanych w wędrówkach z mapą i to niezależnie od wieku. Zapewniamy, że każdy znajdzie na 4 trasach do wyboru (TP - początkujący, TT - niezaawansowani, TU - średniozaawansowani i TZ - zaawansowani) coś dla siebie.

Zasada uczestnictwa w marszach na orientację jest prosta i sprowadza się do przebycia wybranej trasy pomiędzy zaznaczonymi na mapie punktami kontrolnymi według dowolnej wybranej przez uczestnika drogi.

Na trasie uczestnicy będą korzystać ze specjalnie na tę imprezę przygotowanej mapy trasy.

Zapraszamy do udziału w tej imprezie

Regulamin Turystycznego Rajdu na Orientację „TWIERDZA V”

Turystyczny Rajd na Orientację „TWIERDZA V”, zwany dalej „Imprezą”, jest odmianą Imprezy na  Orientację (InO). Organizatorem Imprezy jest grupa ludzi - miłośników aktywnego spędzania czasu z  grudziądzkich klubów PTTK Patyczaki " i "Ekoton". Zadaniem uczestników rajdu jest potwierdzenie w  określonym limicie czasu, swojej obecności przy ustawionych w terenie punktach kontrolnych (obecność na  co najmniej 1 punkcie). 

O Imprezie: 

 • popularyzacja imprez na Orientację, jako niekonwencjonalny rodzaj wypoczynku, 
 • propagowanie aktywności fizycznej, jako formy spędzania czasu wolnego - zachęcenie do spędzania  czynnego udziału w zajęciach na świeżym powietrzu, 
 • możliwość sprawdzenia się w zajęciach o charakterze orientacyjnym z mapą - poznanie nieznanej jeszcze  wszystkim formy aktywności jaką jest Rajd na Orientację, 
 • wspólna zabawa z korzyścią dla zdrowia i umysłu, poznanie piękna i różnorodności terenu, na którym  znajdują się obiekty grudziądzkiej Twierdzy 
 • integracja lokalnych organizacji i osób, 

Impreza jest zaliczana do Pucharu Grudziądza 

Termin i miejsce: 2.09.2023 (sobota) Grudziądz plaża miejska nad J. Tarpno  

Dojazd we własnym zakresie (zjazd z A1 w Grudziądzu lub Nowych Marzach) lub pociąg Arriva do Grudziądza) i autobus MZK linia „T” lub 4  

Punkty Kontrolne:  

Punktem kontrolnym (PK) jest znak (lampion) wykonany w kształcie prostokąta o wymiarach 21 na 30 cm  (A4), podzielony po przekątnej na dwa trójkątne obszary, jeden w kolorze białym, drugi w kolorze  czerwonym. Na lampionie znajduje się kod, który należy wpisać do karty startowej 

Zapisy i warunki uczestnictwa

 1. Możliwy jest udział indywidualny i zespołowy (dla trasy TP i TT: do max 3 osób; dla trasy TU i TZ – max  2 osoby)  
 2. Wpisowe (od osoby) za udział: 
 • 25 zł płatne do 18.08.2023  
 • 40 zł płatne do 25.08 2023, 
 • 50 zł płatne do 30.08.2023 

Dla dzieci i młodzieży rocznik 2009 i młodsi wpisowe wynosi: 

 • 20 zł płatne do 30.08.2023 

Nie ma zapisów w bazie rajdu 

3. Zgłoszenia przez formularz zgłoszeniowy "TWIERDZA V" - Formularze Google

4. Wpisowe należy wpłacić przelewem bankowym na konto: 

Edward Żołnowski 

Nr konta 86 1160 2202 0000 0002 4895 2278 

Tytułem: Wpłata za rajd Twierdza V trasa + dane uczestnika (np. Twierdza V TT + Jan Kowalski) 

Zasady rywalizacji 

Długość i czas przebycia trasy proponowane kategorie wiekowe:

 • Trasa TP - 14 PK (1-14) - dł. max 4 km - limit podst. 120 + 20 min (limit sp.) TD (2009 i młodsi)
 • Trasa TT - 20 PK (1-20) - dł. 5+ km -limit podst. 150 + 30 min (limit sp.) TM (ur. 2007 - 2009)
 • Trasa TU - 20 PK (1-20) - dł. 11+ km -limit podst. 220 + 35 min (limit sp.) TJ (ur. 2003 - 2006)
 • Trasa TZ - 24 PK (1-24) - dł. 12+km –limit podst. 240+ 40 min (limit sp.) TS (ur. 2002 i starsi)
 1. Każdemu uczestnikowi na danej trasie przysługuje (ten sam) nieprzekraczalny limit czasu podany podczas  odprawy technicznej przed startem. 
 2. Uczestnik zostanie sklasyfikowany, o ile zdąży przybyć na metę przed jej zamknięciem oraz  udokumentuje potwierdzenie obecności na co najmniej jednym PK.  
 3. Pomiaru czasu dokonuje się w zaokrągleniu do pełnej minuty. 
 4. Orientacyjna, maksymalna długość trasy przy założeniu potwierdzenia wszystkich punktów kontrolnych  zostanie podana w dniu imprezy. 

Zasady potwierdzania punktów kontrolnych na karcie startowej 

 1. Potwierdzenie punktu kontrolnego z lampionem następuje poprzez osobiste wpisanie kodu do karty  startowej. 
 2. Kolejność potwierdzeń punktów kontrolnych na trasie jest dowolna. 
 3. W przypadku stwierdzenia, że w miejscu zaznaczonym na mapie przez Organizatora nie ma ustawionego  punktu kontrolnego, dokonuje się zapisu „BPK” (brak punktu kontrolnego), dodając numer PK. Jeżeli  uczestnik lub zespół skorzystał z możliwości potwierdzenia punktu kontrolnego zapisem BPK, a Organizator  stwierdził właściwe ustawienie PK, to zapis taki traktowany jest jako brak potwierdzenia punktu  kontrolnego. 
 4. Potwierdzania PK dokonuje się własnym trwałym przyborem do pisania, umieszczając numer lub  oznaczenie tego PK, kod z właściwego lampionu w odpowiednim polu karty startowej.
 5. W jednym polu karty startowej może znajdować się tylko jedno potwierdzenie punktu kontrolnego.
 6. Za trwały środek piszący uznaje się: długopis, cienkopis, marker. Wpisy wykonane pozostałymi środkami  piszącymi będą traktowane jako BPK. 

Punktacja:

 1. Zwycięża uczestnik lub zespół, który za pokonanie trasy uzyskał najmniejszą liczbę punktów karnych.
 2. Punkty karne uzyskuje się za: 
 • brak potwierdzenia punktu kontrolnego PK naniesionego na mapę przez organizatora - 90 pkt 
 • potwierdzenie punktu mylnego PM - 30 pkt 
 • zmianę kolejności potwierdzeń PK lub wariantu pokonywania trasy (za każdą zmianę) - 30 pkt 
 • potwierdzenie punktu stowarzyszonego (PS) do punktu kontrolnego (PK) naniesionego przez organizatora  na mapę - 25 pkt  
 • brak opisu lub zły opis punktu kontrolnego - 10 pkt 
 • każdą zmianę potwierdzenia punktu kontrolnego (PK) lub punktu stowarzyszonego (PS) - 10 pkt
 • za każdą pełną minutę z limitu spóźnień - 1 pkt 
 • za każdą pełną minutę poza limitem spóźnień - 10 pkt 
 • niewykonanie zadania specjalnego - 10 pkt 

Warunki ukończenia imprezy:

1. Uczestnik, aby mógł być sklasyfikowany w Imprezie, musi: 

 • przybyć na metę w limicie czasu podanym na odprawie technicznej, 
 • oddać kartę startową w stanie umożliwiającym sędziemu identyfikację potwierdzeń, 
 • potwierdzić prawidłowo co najmniej jeden punkt kontrolny (PK) 

2. Uczestnik może zostać zdyskwalifikowany na Imprezie za: 

 • wpisanie kodów z lampionu dla innego uczestnika 
 • podrabianie potwierdzeń na karcie startowej, 
 • używanie niedozwolonego środka transportu, 
 • korzystanie z pomocy osób trzecich przy pokonywaniu trasy, 
 • dokonywanie samowolnych zmian w ustawieniu punktów kontrolnych, 
 • niszczenie punktów kontrolnych lub przyrządów do potwierdzania PK, 
 • nieuzasadnione używanie urządzeń elektronicznych do porozumiewania się na odległość,
 • używanie urządzeń elektronicznych do określania położenia w terenie, 
 • używanie map innych niż dostarczone przez Organizatora. 

Program imprezy:

 •  8:00 Otwarcie bazy 
 •  9:35 Odprawa 
 •  9:45 Wyjazd na start kat. TU i TZ 
 •  9:45 Rozgrzewka (zumba) przed startem 
 •  10:00 Godzina „0” dla kat. TP i TT 
 •  12:30 wydawanie posiłków 
 •  13:00 Wyróżnienie najlepszych z TP i TT  
 •  14:30 Wyróżnienie najlepszych z TU i TZ 
 •  15:00 Zakończenie imprezy 

WYNIKI BĘDĄ PODAWANE NA BIEŻĄCO LUB W CIĄGU 72 H NA STRONIE WYDARZENIA  NA FB 

Świadczenia:

 • pakiet startowy  
 • mapa – 1 egzemplarz na uczestnika.  
 • kawa, herbata, coś słodkiego, posiłek turystyczny w bazie imprezy na zakończenie trasy
 • w miarę możliwości nagrody dla zwycięzców poszczególnych tras 

Postanowienia końcowe:

Szczegółowe i bieżące informacje będą ukazywały się w wydarzeniu Fb w zakładce – dyskusja 

 1. Wszystkich uczestników, którzy przerywają uczestnictwo w imprezie przed dotarciem do mety,  obowiązuje poinformowanie o tym fakcie Organizatora najpóźniej do godziny zamknięcia mety. Numer  telefonu do Organizatora jest podany na mapie. W przypadku dotarcia na metę wszystkich uczestników,  oprócz tych, które zgłosiły rezygnację z dalszego uczestnictwa, Organizator zastrzega sobie możliwość  wcześniejszego zakończenia imprezy (przed zadeklarowanym zamknięciem mety).
 2. Udział w Imprezie jest dobrowolny. W Imprezie uczestnicy startują na własną odpowiedzialność,  niezależnie od warunków pogodowych i terenowych zastanych na trasie Imprezy i w razie wypadku nie będą  dochodzić odszkodowania od Organizatorów. 
 3. Osoby niepełnoletnie startują i uczestniczą w Imprezie tylko pod opieką przynajmniej jednej osoby  pełnoletniej. 
 4. Każda osoba niepełnoletnia musi przed startem okazać pisemną zgodę od opiekuna prawnego.
 5. Za szkody wyrządzone wobec uczestników Imprezy przez osoby trzecie jak i odwrotnie Organizator nie  odpowiada. 
 6. Mapa w skali pomiędzy 1:5000 a 1:11000 pełna z lat. 70-tych kolorowa lub czarno-biała
 7. Uwagi i odwołania uczestnik może złożyć nie później niż 10 minut po zamknięciu mety. Uwagi i  odwołania mogą dotyczyć wyłącznie wyniku osiągniętego przez uczestnika. Uwagi i odwołania rozstrzyga  Organizator Imprezy.  
 8. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. W sprawach spornych decyzja Organizatora  jest decyzją ostateczną. 
 9. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. 
 10. Zgłoszenie się i uczestnictwo w rajdzie jest jednoznaczne z przyjęciem regulaminu rajdu oraz  jednoznacznym oświadczeniem, że stan zdrowia pozwala na aktywny udział w Imprezie (zajęciach  sportowych – rajdzie). 

Informacje dodatkowe: kontakt na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. tel. 506 780 483 

 

IMPREZA NIE MA CHARAKTERU KOMERCYJNEGO 

I ORGANIZOWANA JEST NA ZASADACH SAMOFINANSUJĄCYCH SIĘ.

 

Dodatkowe informacje